برای دیدن و شنیدن این موضوع روی عنوان زیر کلیک فرمایید 

یکی از وظایف معلم در دی ماه ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی به ذینفعان است…