برای دیدن و شنیدن فیلم  « چگونگی ارائه ی بازخورد توصیفی در آموزش مجازی »  روی لینک زیر کلیک کنید