چنانچه همکار عزیزی هنگام دریافت کد فعال سازی از نرم افزار Modir2 به مشکل زیر برخورد کرد چه کند ؟
اگر به هر دلیلی پرداخت وجه انجام شده(کسر هزینه صورت گرفته ) ولی کد فعال سازی منعکس نشده (دریافت نشد ) لطفامراحل زیر انجام شود
۱) یکبار دیگر جهت تهیه کد فعال سازی به سامانه مراجعه نمایید، سامانه می بایست بدون دریافت وجه مجدد، کد فعال سازی را اعلام نماید
۲) در غیر اینصورت موارد زیر را برای ما ایمیل info@sanop.org نمایید
الف) تاریخ خرید
ب) شناسه خرید
ج) شمارت کارت بانکی
د) کد آموزشگاه
ه) پایه تحصیلی
و) کد کلاس
تا پس از بررسی، در صورت تایید پرداخت کد فعال سازی صادر شود