از آنجا که در  پوشه کار   هر دانش آمور ، علاوه بر آزمون‌ها ، تکالیف ، گزارش‌های معلم و توصیف‌های عملکرد مشاهده‌شده، نمون برگ‌هایی وجود دارد که هرکدام برای هدفی و منظوری تهیه‌شده‌اند .

مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

نمون برگ شرح‌حال، ۱ برگ

نمون برگ فهرست محتوا ۱۰ صفحه

نمون برگ خودارزیابی دانش‌آموز، ۱۰ صفحه

نمون‌برگ ارزیابی والدین ۴ صفحه

و نمون‌برگ پیشرفت تحصیلی – تربیتی دانش‌آموز ۴ صفحه

در پایه تحصیلی در بین دو نوبت در این مجموعه   به شکل  پرفراژ قرار گرفته است و معلم با کمترین هزینه  می تواند آنها را برای دانش اموز تهیه نماید .

برای تهیه ی این مجموعه به    اینجا  مراجعه فرمایید