قابل توجه معلمان و دانشجو معلمان گرامی

برای اجرا و کاربست کلاسی ارزشیابی کیفی توصیفی بهتر است شما  منابع علمی و مورد تایید وزارت آموزش و پرورش را مطالعه فرمایید. این منابع عباتند از :

۱- صفر تا بیست ارزشیابی برای یادگیری (راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی – توصیفی در دبستان)

۲-بازخورد پایانی ( راهنمای معلم در تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی)

۳-تقویت مهارت‌ املانویس با بازخورد توصیفی‌

۴-راهنمای آشنایی مادران و پدران با برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی

شما به شادگی می توانید این منابع را از همین سایت  تهیه فرمایید  برای تهیه  اینجا   را کلیک کنید