شرایط قبولی و ارتقا به پایه بالاتر در ابتدایی (پایه اول تا ششم) در نظام ارزش‌یابی کیفی‌ـ توصیفی

👇
شورای عالی آموزش و پرورش در مصوبه نهصد و یازدهمین جلسه خود به تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۴ خورشیدی آیین‌نامه ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی ـ تربیتی دوره  ابتدایی ویژه برنامه ارزش‌یابی کیفی‌ـ توصیفی با اعمال آخرین اصلاحات و تغییرات به تصویب اعضاء رسانیده است.

ماده ۵: دانش‌آموزی در خرداد ماه شرایط ارتقا به پایه بالاتر را دارد  كه در نوبت دوم در كلیه دروس حداقل سطح قابل قبول را كسب كرده باشد.
تبصره – سطح قابل قبول ،حصول اطمینان معلم یا مربی از دستیابی دانش آموز به اهداف اساسی دروس می باشد .

ماده۶: دانش آموزی كه در خردادماه شرایط ارتقا به پایة بالاتر را كسب نكند، تا ۱۵ شهریور فرصت دارد با شركت در كلاس های جبرانی و یا انجام فعالیت های پیشنهادی معلم یا مربی در قالب پروژه نسبت به جبران ضعف های خود در درس یا درس های مربوط اقدام نماید. معلم یا مربی با بررسی عملكرد دانش آموز در كلاس های جبرانی یا فعالیت های انجام شده توسط وی و یا انجام آزمون (آزمون‌های مناسب عملكردی) نتیجه ارزشیابی وی را اعلام می نماید.

ماده ۷: دانش‌آموزی در شهریور ماه شرایط ارتقا به پایه بالاتر را دارد  كه در كلیه دروس حداقل سطح قابل قبول را كسب كرده باشد.

تبصره۱- دانش آموزی كه در پایان نوبت شهریورماه در دو درس فارسی و ریاضی( به طور همزمان ) به سطح قابل قبول نرسیده باشد ، شرایط ارتقا به پایه بالاتر را نخواهند داشت .

تبصره ۲- پرونده دانش آموزی كه در یكی از دو درس مذكور فارسی و ریاضی یا سایر دروس به سطح
قابل قبول نرسیده باشد جهت تعیین تكلیف در اختیار شورای مدرسه قرار می گیرد تا موضوع با حضور معلم مربوط در شورا بررسی و در مورد ارتقا یا عدم ارتقا دانش آموز با موافقت اكثریت اعضای شورا تصمیم گیری شود. معلم مربوط ملزم است مدارك و مستندات لازم برای اتخاذ تصمیم در مورد  دانش آموز را به شورای مدرسه ارائه دهد.والدین دانش آموز می توانند با صلاحدید مدیر تا قبل از زمان رای گیری در جلسه شورای مذكور حضور داشته باشند. رای شورای مدرسه برای این گونه دانش آموزان، قطعی و لازم الاجر است.

تبصره ۳- ارتقای دانش آموز با استفاده از مفاد تبصره ۲ماده ۷ در طول دوره ابتدایی حداكثر ۲بار و به صورت غیر متوالی مجاز است.

Bahmangharahdaghi@