ارزشیابی کیفی- توصیفی یعنی بازخورد توصیفی

👇
بازخورد پایانی، بازتاباننده‌ی نهایی نتایج داوری‌های معلم از عملکرد هر دانش آموز است که در قالب « فرم الف گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی»  در سه نوبت رسمی دی ماه، خردادماه و شهریور ماه (در صورت لزوم) هر سال تحصیلی به ذی‌نفعان ارائه می‌گردد. نوشتن بازخورد پایانی،عملي بسیار  حرفه ای و حتی سخت و پیچیده است؛ چراکه انتظار است معلم در خصوص میزان و چگونگی دست‌یابی به اهداف و انتظارات آموزشی، با استناد به شواهد موجودو تحلیل تجمیعی و تفسیر آنها، هم داوري نهایی نماید و هم بايد، چرایی داوری خود را، ضمن اینکه توصیف و تبیین می‌کند، باید بتواند توصیه‌ها و رهنمودهای لازم را نیز، برای جبران و رفع ضعف‌های یادگیری یادگیرنده، ارائه نماید.
👀 در این راستا و براساس استانداردهای یادگیری هر درسدر شش پایه ی ابتدایی، در نرم افزار جدید «مدیر ۱۴۴» تازه ترین و جدید ترین توصیف عملکردهای پیشنهادی، در اختیار همکاران عزیز معلم قرار خواهد گرفت تا آنها با در نظر داشتن تفاوت های فردی هر کدام از دانش آموزان خود، توصیف پیشنهادی موجود را متناسب سازی کرده و با ابزار روز و در کمترین زمان ممکن ،شکیل ترین و صحیح ترین بازخورد پایانی را، در اختیار مخاطبین خود قرار دهند.

Bahmangharahdaghi@