پوشه کار الکترونیکی  و  دفتر الکترونیکی مدیریت کلاس 

مطابق با استانداردهای علمی و مبانی ارزشیابی فرایند محور (کیفی توصیفی ) برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲  در    اینجا    دانلود فرمایید  .