آموزش

شیوه نامه هدایت تحصیلی

سانوپ - مهر ۱, ۱۴۰۰ - بدون دیدگاه

دانلود و نمایش شیوه نامه هدایت تحصیلی

سند تحول بنیادین

سانوپ - مهر ۱, ۱۴۰۰ - بدون دیدگاه

دانلود و نمایش سند تحول بنیادین

اهداف دوره اول متوسطه

سانوپ - مهر ۱, ۱۴۰۰ - بدون دیدگاه

دانلود و نمایش اهداف دوره اول متوسطه

فرم خام طرح درس روزانه

سانوپ - مهر ۱, ۱۴۰۰ - بدون دیدگاه

دانلود و نمایش فرم خام طرح درس روزانه

بارم بندی دروس دوره متوسطه اول

سانوپ - مهر ۱, ۱۴۰۰ - بدون دیدگاه

دانلود و نمایش بارم بندی دروس دوره متوسطه اول

شرح وظایف دبیران و مربیان

سانوپ - مهر ۱, ۱۴۰۰ - بدون دیدگاه

دانلود و نمایش شرح وظایف دبیران و مربیان

ص۱ آئین نامه ارزشیابی تحصیلی تربیتی دوره اول

سانوپ - مهر ۱, ۱۴۰۰ - بدون دیدگاه

دانلود و نمایش ص۱ آئین نامه ارزشیابی تحصیلی تربیتی دوره اول

برنامه درسی ملی

سانوپ - مهر ۱, ۱۴۰۰ - بدون دیدگاه

دانلود و نمایش برنامه درسی ملی

نحوه طراحی سوال علوم

سانوپ - مهر ۱, ۱۴۰۰ - بدون دیدگاه

دانلود و نمایش نحوه طراحی سوال علوم

درباره درس زبان فارسی

سانوپ - مهر ۱, ۱۴۰۰ - بدون دیدگاه

دانلود و نمایش درباره درس زبان فارسی