کتاب‌های «خان هفتم سنجش برای یادگیری» ، شامل کتاب‌های فارسی ، علوم و ریاضی پایه‌های اول تا سوم ابتدایی است . این مجموعه در حوزه سنجش « برای» و « به‌عنوان» یادگیری» اولین ،کامل‌ترین ، جامع‌ترین و تنهاترین منبع علمی – کاربردی است .

منظور از خان هفتم، شیوه /ابزارهای مناسب است :

وقتی بسیاری از پوشه کارهای دانش آموزان در سطح کشور، موردبررسی قرار گرفت؛ آنچه بیش از هر چیزی آزاردهنده بوده و هست اینکه: بسیاری از آن‌ها خالی از ابزارهای استاندارد برای سنجش یادگیری است! در بسیاری از آن‌ها، حتی یک آزمون عملکردی دیده نمی‌شود .در خیلی از آن‌ها از ابزارهای سنجش مشاهده‌ای خبری نیست؛ آنچه هست انباری بی‌سرانجام و بی‌هدف از شواهدی عمدتاً مداد کاغذی است که فاقد پایایی و روایی لازم می‌باشند، بااین‌حال سخت در عجبیم که معلم وقتی آزمون پایانی سرنوشت‌ساز، ندارد و باید بر اساس این شواهد جمع‌آوری‌شده‌ی فرایندی، در خصوص پیشرفت تحصیلی – تربیتی هر دانش‌آموز، قضاوت کند، چگونه به این مهم و خواسته دست می‌یابد؟ بی‌تردید بسیاری از چالش‌های بعدی یادگیری دانش‌آموز، آبشخورش همین درک نادرست معلم از سطح دست‌یابی به استانداردهای یادگیری دانش آموزان می‌باشد که تصمیم، اقدام، قضاوت درست و آگاهانه و صحیح معلم را نیز به مخاطره می‌اندازد؛ لذا این خــان به معرفی ابزارهای استاندارد اختصاص دارد . بر این پایه در خان چهارم ابزارهای استاندارد سنجش برای یادگیری و سنجش یادگیری مثل ابزارهای سنجش مشاهده‌ای یعنی انواع فهرست وارسی و مقیاس درجه‌بندی ، آزمون و آزمونک های مداد کاغذی و عملکردی ، طراحی و ارائه‌شده است ؛که البته در هر ابزاری و خاص‌تر در آزمون‌های عملکردی، هر معلمی اختیار دارد با توجه به استانداردها و شواهد یادگیری؛ مسئله و تکلیف ارائه‌شده را متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و فرهنگی و… دانش آموزان کلاس خود تغییر دهد.

 

امیدواریم برای مهر ۱۳۹۸ این کتاب ها در اختیار شما علاقه مندان قرار گیرد