منابع مربوط به ارزشیابی کیفی توصیفی  شامل :

صفر تا بیست ارزشیابی برای یادگیری (راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی – توصیفی در دبستان)

راهنمای آشنایی مادران و پدران با برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی

بازخورد پایانی ( راهنمای معلم در تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی)

تقویت مهارت‌ املانویس با بازخورد توصیفی‌

تقویت مهارت‌ املانویس با بازخورد توصیفی‌

و….

لینک سفارش کتاب  اینجا