همایش ملی «سنجش برای یادگیری » در نیمه اول سال ۱۳۹۷ در تهران، با تجلیل از چهره‌ی نامیرای روانشناسی تربیتی ایران ،جناب آقای دکتر علی اکبرسیف برگزار خواهد شد.

محورهای همایش :

۱) تجارب زیسته معلمان در خصوص اجرای سنجش برای یادگیری (موفقیت‌ها و مشکلات)
۲) جو کلاسی و سنجش برای یادگیری
۳) چالش‌ها و کژ فهمی‌های جاری درباره سنجش برای یادگیری و ارائه‌‌ی راهکارهای عملی
۴) کتاب درسی و سنجش برای یادگیری
۵) برنامه درسی و سنجش برای یادگیری
۶) راهبردهای تغییر نگرش ذی‌نفعان (با تاکید بر والدین) در خصوص سنجش برای یادگیری
۷) آزمون‌های مقیاس وسیع و سنجش برای یادگیری
۸) کلاس‌های چند پایه و سنجش برای یادگیری ( با تاکید بر ارائه الگوی کاربست کلاسی )
۹) چالش‌های اجرایی سنجش پرونده‌ای در سنجش برای یادگیری ( با تاکید بر راهکارها)
۱۰) ارزشيابي پيشرفت تحصيلي شايستگي محور و سنجش برای یادگیری
۱۱) سایر عناوین مرتبط با محورهای همایش .

از آنجا که این همایش سال گذشته قرار بود برگزار گردد و به دلایلی برگزار نشد لیکن در راستای فراخوان مقاله سال پیش مقالات زیر به مرحله نهایی داوری راه یافتند نویسندگان مقالات زیر چنانچه قصد بازنویسی یا اصلاح را دارند فرصت لازم دارند .
۱) پروانه مرادپور، سیده فرخنده عسگری، طیبه ظفری و افسانه احمدی/ عنوان مقاله:
بررسی مشکلات ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس های چند پایه
۲) محمد مهدی رجبی/ عنوان مقاله:
نقش ارزشیابی در سنجش یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
۳) نجمه دائمی . سکینه کابلی قره تپه و زهرا دنکوب . / عنوان مقاله:
ارزشیابی و سنجش و فرایند آموزش و یاد گیری
۴) محمد خالقی/ عنوان مقاله:
ارزشیابی رکن جدایی ناپذیر یادگیری
۵) یوسف محمدیان و شیما محمود پور/ عنوان مقاله:
برنامه درسی پنهان ، تربیت شهروندی و ارزشیابی کیفی- توصیفی
۶) سعید ربوشه و راحله محمدی / عنوان مقاله:
سنجش برای یادگیری بارویکرد ارزشیابی کیفی – توصیفی ( بامحوریت تجربه زیسته معلمان درخصوص اجرای سنجش برای یادگیری )
۷) خدیجه قلی‌نژاد آتنی و مریم قلی‌نژاد آتنی / عنوان مقاله:
بررسی تجارب زیسته‌ی معلمان شهر نوشهر از تأثیرات اجرای ارزشیابی توصیفی بر سلامت روان دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی
۸) امان نفس غروی / عنوان مقاله:
چالش ها و کژفهمی های جاری در باره ی سنجش برای یادگیری و ارائه ی راهکارهای عملی
۹) احمد فتحی، علی‌اکبر رحیمی و فریبا جمشیدی / عنوان مقاله:
بررسی نگرش والدین و آموزگاران پیرامون اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی
۱۰) جواد سهندی ،سحر جعفری و سعید مرادی / عنوان مقاله:
بررسی میزان توجه کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی به سنجش برای یادگیری از دیدگاه آموزگاران پایه پنجم منطقه انگوران در سال تحصیلی ۹۶-۹۵
۱۱) فاطمه دهقانی / عنوان مقاله:
تأثیر ارزشیابی توصیفی و نتیجه مداربر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم مقطع ابتدایی