🌸یادآوری

شرايط قبولي و ارتقا  به پايه بالاتر در ابتدایی ( پایه ی اول تا ششم )در نظام ارزش‌يابي کیفی‌ـ توصیفی :

👇
شورای عالی آموزش و پرورش در مصوبه نهصد و يازدهمين جلسه خود به تاريخ ۲۱/۴/۱۳۹۴ خورشیدی آیین نامه ارزش‌يابي پیشرفت تحصیلی ـ تربیتی دوره  ابتدایی ویژه برنامه ارزش‌يابي کیفی‌ـ توصیفی با اعمال آخرين اصلاحات و تغييرات به تصویب اعضاء رسانیده است.

ماده۵- دانش‌آموزي در خرداد ماه شرایط ارتقا به پایه بالاتر را دارد  كه در نوبت دوم در كليه دروس حداقل سطح قابل قبول را كسب كرده باشد.
تبصره – سطح قابل قبول ،حصول اطمينان معلم يا مربي از دستيابي دانش آموز به اهداف اساسي دروس مي باشد .

ماده۶- دانش آموزي كه در خردادماه شرايط ارتقا به پاية بالاتر را كسب نكند، تا ۱۵ شهريور فرصت دارد با شركت در كلاس هاي جبراني و يا انجام فعاليت هاي پيشنهادي معلم يا مربي در قالب پروژه نسبت به جبران ضعف هاي خود در درس يا درس هاي مربوط اقدام نمايد. معلم يا مربي با بررسي عملكرد دانش آموز در كلاس هاي جبراني يا فعاليت هاي انجام شده توسط وی و یا انجام آزمون (آزمون‌هاي مناسب عملكردي) نتيجه ارزشيابي وي را اعلام مي نمايد.

ماده ۷- دانش‌آموزي در شهريور ماه شرایط ارتقا به پایه بالاتر را دارد  كه در كلية دروس حداقل سطح قابل قبول را كسب كرده باشد.
تبصره۱- دانش آموزي كه در پايان نوبت شهريورماه در دو درس فارسي و رياضي( به طور همزمان ) به سطح قابل قبول نرسيده باشد ، شرايط ارتقا به پايه بالاتر را نخواهند داشت .
تبصره ۲- پرونده دانش آموزي كه در يكي از دو درس مذكور فارسي و رياضي يا ساير دروس به سطح
قابل قبول نرسيده باشد جهت تعيين تكليف در اختيار شوراي مدرسه قرار مي گيرد تا موضوع با حضور معلم مربوط در شورا بررسي و در مورد ارتقا يا عدم ارتقا دانش آموز با موافقت اكثريت اعضاي شورا تصميم گيري شود. معلم مربوط ملزم است مدارك و مستندات لازم براي اتخاذ تصميم در مورد  دانش آموز را به شوراي مدرسه ارائه دهد.والدين دانش آموز مي توانند با صلاحديد مدير تا قبل از زمان راي گيري در جلسه شوراي مذكور حضور داشته باشند. راي شوراي مدرسه براي اين گونه دانش آموزان، قطعي و لازم الاجر است.
تبصره ۳- ارتقاي دانش آموز با استفاده از مفاد تبصره ۲ماده ۷ در طول دوره ابتدايي حداكثر ۲بار و به صورت غير متوالي مجاز است.

@BahmanGharahdagh