به گزارش دبرخانه ی سانوپ در در شهریور ماه ۱۳۹۸ نشست رونمایی از پوشه کار الکترونیکی همراه با کارگاه آموزشی استفاده از آن برگزار می گردد . منتظر اطااعیه های بعدی در این خصوص باشید