🌸ارزشیابی کیفی- توصیفی یعنی بازخورد توصیفی
👇
بازخورد پایانی ، بازتاباننده‌ی نهایی نتایج داوری‌های معلم از عملکرد هر دانش آموز است که در قالب فرم« الف گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی»  در سه نوبت رسمی دی ماه ، خردادماه و شهریور ماه  ( در صورت لزوم) هر سال تحصیلی به ذینفعان ارائه می گردد  . نوشتن بازخورد پایانی ،عملي بسیار  حرفه ای و حتی سخت و پیچیده است؛ چراکه انتظار است  معلم در خصوص میزان و چگونگی دست‌یابی به اهداف و انتظارات آموزشی، با استناد به شواهد موجودو تحلیل تجمیعی و تفسیر آنها، هم داوري نهایی نماید و هم بايد، چرایی داوری خود را، ضمن اینکه توصیف و تبیین می‌کند، باید بتواند توصیه‌ها و رهنمودهای لازم را نیز، برای جبران و رفع ضعف‌های یادگیری یادگیرنده، ارائه نماید.
👀در این راستا و براساس استانداردهای یادگیری هر درسدر شش پایه ی ابتدایی ، در نرم افزار جدید« مدیر ۱۴۴ » تازه ترین و جدید ترین توصیف عملکردهای پیشنهادی، در اختیار همکاران عزیز معلم قرار خواهد گرفت تا آنها با در نظر داشتن تفاوت های فردی هر کدام از دانش آموزان خود  ، توصیف پیشنهادی موجود را متناسب سازی کرده و با ابزار روز و در کمترین زمان ممکن ،شکیل ترین و صحیح ترین بازخورد پایانی را، در اختیار مخاطبین خود قرار دهند .

@BahmanGharahdaghi