تیم سانوپ در هر فصل یک دوره آموزشی به شیوه ی کارگاهی برگزار خواهد کرد بر این اساس در نظر دارد دوره ی کامل کارگاه خصوصی ارزشیابی کیفی – توصیفی در اواخر آذر ماه برگزار نماید . مدرس: دکتر بهمن قره داغی / به زودی برنامه ی کامل و شرایط ثبت نام اعلام می گردد