🌿الف)از نگاه معلم :
وقتي معلم براي يادگيرنده دقيقاً مشخص ‌كند كه :
۱) هدف ونشانه های يادگيري كه بايد به آن برسد چيست؟ (وضعيت مطلوب)
۲) تا چه اندازه با اين اهداف ونشانه ها فاصله دارد؟
۳) با روش‌هاي مناسب چگونه فاصله‌ي عملكرد خود با وضعيت مطلوب(هدف‌هاي يادگيري) را كاهش و رفع كند.

🌿ب)از نگاه دانش آموز :
۱)وقتی معلم قوت های او را به او بنمایاند.
۲)وقتی معلم  نارسایی یادگیری او را مشخص کرده باشد .
۳)وقتی رهنمود لازم در جهت اصلاح ،بهبود و یا توسعه ی یادگیری دریافت نماید .
…….
منبع:
تقویت مهارت املانویسی با بازخورد توصیفی . بهمن قره داغی. انتشارات زنده اندیشان .